Khuvsgul - tourism center

“БҮТИ” ХХК нь 2015-2016 онд Хөвсгөл далайн зүүн хойд зүгт 6,3 га газрыг жуулчны бааз байгуулах зорилгоор өмчилж авсан. Төслийн төлөвлөлт хийгдэж байна.